മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ തിരുന്നാള്‍ (Manchester Thirunnal) - 25/06/17- 01/07/17